Author: Jose Saramago
Title: Romanzi e racconti 1985-1998
Publisher: Mondadori
Year: 1998